A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Michałowice
Drukuj Drukuj

POL/6 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób prawnych

Naliczenie podatku leśnego dla osób prawnych.

Kogo dotyczy

Podatnikami podatku leśnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji

1) Jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,

2) Dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek leśny wraz załącznikami.

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mają obowiązek składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019 poz. 1126)

Dodatkowe informacje

Nr pokoju: piętro I pok. 113

Tel. bezpośredni: (22) 350 91 48
Sprawy podatkowe, telefon:
(22) 350-91-91 wewn. 6

 

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku oraz wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

E-formularz

Druki do pobrania© 2021 Urząd Gminy Michałowice
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.19
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij