A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Michałowice
Katalog usług - alfabetycznie
G I O P S U W Z
Grupa: G (12)

Uzyskanie numeru porządkowego dla budynków istniejących, w trakcie budowy lub  prognozowanych do wybudowania.


Uzyskanie postanowienia opiniującego zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego


Wydzierżawienie nieruchomości gminnej

ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie ich znakami granicznymi na gruncie i sporządzenie odpowiednich dokumentów

wyodrębnienie w ramach jednej nieruchomości gruntowej dodatkowych działek gruntu.


uzyskanie działek gruntu o takiej konfiguracji, która będzie możliwa do zagospodarowania na określone cele, zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Grupa: P (31)

przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy


Wydanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z tego gospodarstwa

przyjmowanie uwag do projektu studium lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy


przyjmowanie uwag do projektu planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy


Naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

przyjmowanie wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy


Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Postanowienie Wójta Gminy Michałowice w sprawie wyrażenia zgody lub brak zgody na udzielenie ulgi.


przyjmowanie wniosków do planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy


Grupa: S (13)
Usługa umożliwia złożenie wniosku pobytu stałego lub czasowego. Kiedy się zameldować - najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania, - jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały , - jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy. [!UWAGA!] Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko. Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 rokiem) — podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL. Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które: nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat), mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
Wezwania do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej wysyłane są do wszystkich osób podlegających kwalifikacji wojskowej „z urzędu”. Nie otrzymanie wezwania nie zwalnia od zgłoszenia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej rozplakatowane są w miejscach publicznych. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.
 

Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach : do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Udzielenie aktu pełnomocnictwa


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów nie później jednak niż do 10 dnia przed dniem wyborów.
Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
Usługa umożliwia skreślenie wyborcy z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.
Wymeldowanie z pobytu stałego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca.
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

WNIOSEK SKŁADA:

  • osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię władz publicznych,
  • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
  • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest wyrokiem sądu,
  • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku z wyjątkiem dzieci do lat 5.

Ważne dowody nie wymagają wymiany.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców Gminy Michałowice.
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Grupa: U (3)
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie informacji o środowisku lub wniosku o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczeń powietrza, na danym terenie.
Grupa: W (2)
Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.
Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców. Urzędnik nie dopisze cię do rejestru wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować, czy mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę ePUAP. Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać. Do wniosku możesz dodać załącznik, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji (może to przyspieszyć rozpatrzenie twojego wniosku) – taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, umowa o pracę, karta mieszkańca. To urząd decyduje o tym, w jaki sposób zweryfikować twoje miejsce zamieszkania.
Grupa: Z (1)
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewówUsunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wniosek.Uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie drzew:1) w lasach (usunięcie drzew następuje na podstawie ustawy o lasach)2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową, 3) na plantacjach drzew i krzewów,4) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,5) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału, 6) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu, 7) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu, 8) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
© 2021 Urząd Gminy Michałowice
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.19
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij